Kārsavas vidusskola – laikmetīga skola mūsdienīgā mācību vidē!

 • Skolā strādā pieredzes bagāti, savā darbā ieinteresēti, zinoši, profesionāli un radoši pedagogi.
 • Skolā ir pozitīva, skolēnus atbalstoša vide un labs mikroklimats kolektīvā.
 • Skolā pieejams atbalsta personāls – karjeras konsultants, psihologs, logopēds un medmāsa.
 • Skolai ir veselību veicinošas skolas statuss.
 • Vidusskolas absolventi gūst augstus novērtējumus centralizētajos eksāmenos, par ko liecina Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitingi.
 • Skolēni gūst augstus sasniegumus starpnovadu, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.
 • Vidusskolēni izstrādā zinātniskās pētniecības darbus un gūst sasniegumus Latgales reģiona un valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencēs.
 • Vidusskolēni, kuru mācību vērtējumi ir 6 balles un augstāk, saņem Kārsavas novada pašvaldības stipendiju.
 • Vidusskolēniem tiek realizētas interešu izglītības programmas projekta „Esi līderis” ietvaros.
 • Skolēniem ir iespēja darboties skolas skolēnu pašpārvaldē.
 • Skola piedāvā plašu, daudzveidīgu interešu izglītības programmu klāstu, kas sniedz ieguldījumu skolēnu vispusīgas personības attīstīšanā. Skolā darbojas vokālais ansamblis, koris, tautas deju kolektīvi, mazpulks, foto, mākslas, sporta u.c. pulciņi.
 • Mācību sasniegumu uzskaite tiek veikta elektroniskā vidē, izmantojot MYKOOB. Vecākiem ir iespēja sekot sava bērna mācību procesam elektroniski, izmantojot MYKOOB.
 • Mācību process norit mūsdienīgi aprīkotos mācību priekšmetu kabinetos. Visā skolā ir pieejams internets. Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, projektori, klēpjdatori, sensori u.c. IT tehnoloģijas.
 • Sporta nodarbības norit sporta angārā un moderni aprīkotā stadionā.
 • Skolas pedagogi un skolēni iesaistās ESF u.c. projektos.
 • Skolēniem ir pieejams daudzveidīgs grāmatu un preses izdevumu klāsts skolas bibliotēkā.
 • 1.-4. klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas.
 • Skolēniem ir iespēja dzīvot labiekārtotā skolas internātā.
 • Visi skolēni tiek nodrošināti ar kvalitatīvām pusdienām, bet internātā dzīvojošie arī ar brokastīm un vakariņām. Pašvaldība apmaksā pusdienas visiem izglītojamajiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī ēdināšanu skolas internātā.
 • Skola iesaistījusies programmā “Skolas auglis”.
 • Skolēniem pēc mācību stundām ir iespēja darboties Jaunsardzē, jauniešu centrā “Pūga”, apmeklēt sporta skolas, sporta kluba “Kuorsova”, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas nodarbības, Kārsavas kultūras nama u.c. pulciņus.

Uzņemšana Kārsavas vidusskolā

Uzņemšana 1. klasē

Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 • izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta.

Uzņemšana skolā (2. – 9. klasē vai 11., 12., klasē)

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošus dokumentus;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

Uzņemšana 10. klasē

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu, pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts)
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

Dokumentus mācībām 2019./2020. mācību gadam Kārsavas vidusskolā pieņem skolas kancelejā katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 16.00

Tālrunis uzziņām: 65707215

Ar prieku uzņemsim skolēnus visās klasēs!