Skolotāji

Kārsavas vidusskolas administrācija


 • Mag. Edgars Puksts – skolas direktors, ķīmijas skolotājs
 • Rita Nagle – direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
 • Ludmila Oļipova – direktora vietniece audzināšanas jomā, sociālo zinību skolotāja

Kārsavas vidusskolas skolotāji


 • Mag. Biruta Anisimova – mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, ekonomikas skolotāja
 • Mag. Valentīna Barane – svešvalodas (angļu) skolotāja
 • Mag. Ilga Buravceva – svešvalodas (krievu) skolotāja
 • Mag. Ilona Cibuļska – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Sarmīte Cibuļska – vēstures, politikas un tiesību un sociālo zinību skolotāja
 • Mag. Ina Gabrāne – sākumskolas skolotāja
 • Mag. Rita Starodumova – fizikas un inženierzinību skolotāja
 • Mag. Aina Jurdža – sākumskolas, teātra mākslas skolotāja
 • Mag. Ilga Kirovaine – sākumskolas skolotāja
 • Mag. Lilija Krivteža – sākumskolas skolotāja
 • Olga Labanova – sporta, sports un veselība skolotāja
 • Dr. philol. Karīne Laganovska – vācu valodas skolotāja
 • Lilita Laganovska – vizuālās mākslas skolotāja
 • Mag. Anita Lele – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Sarmīte Linuža – sākumskolas skolotāja
 • Mag. Solvita Ločmele – latviešu valodas, literatūras un svešvalodas (angļu) skolotāja
 • Mag. Helēna Ļebedeva – sākumskolas skolotāja
 • Mag. Agnese Medne – interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Antoņina Nalivaiko – matemātikas skolotāja
 • Ilona Streļče – sākumskolas skolotāja
 • Mag. Valentīna Tuče – bioloģijas, dabaszinību un ķīmijas skolotāja
 • Mag. Ludmila Urtāne – matemātikas un fizikas skolotāja
 • Mag. Ilga Voite – matemātikas, programmēšanas un informātikas skolotāja
 • Armands Volajs – sporta, sports un veselība skolotājs
 • Mag. Vija Zelča – dabaszinību, ģeogrāfijas, sociālo zinību un veselības mācības skolotāja
 • Ligita Žukovska – mūzikas skolotāja

Kārsavas vidusskolas interešu izglītības skolotāji


 • Mag. Biruta Anisimova – interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Valentīna Kirsanova – interešu izglītības skolotāja
 • Olga Labanova – interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Agnese Medne – interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Anita Lele – interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Ilga Voite – interešu izglītības skolotāja
 • Ligita Žukovska – interešu izglītības skolotāja

Atbalsta personāls


 • Mag. Ilona Cibuļska – bibliotekāre
 • Mag. Aina Jurdža – speciālais pedagogs
 • Mag. Lilija Krivteža – logopēds
 • Lolita Lipska – internāta, dienesta viesnīcas skolotāja
 • Solvita Dzērkale – pedagogs karjeras konsultants