Kārsavas vidusskolas administrācija


 • Mag. Edgars Puksts - skolas direktors, ķīmijas skolotājs
 • Mag. Rita Nagle - direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
 • Ludmila Oļipova - direktora vietniece audzināšanas jomā, sociālo zinību skolotāja

Kārsavas vidusskolas skolotāji


 • Mag. Laila Agleniece - latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Biruta Anisimova - mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, ekonomikas skolotāja
 • Mag. Valentīna Barane - svešvalodas (angļu) skolotāja
 • Mag. Ilga Buravceva - svešvalodas (krievu) skolotāja
 • Ilona Cibuļska - latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Sarmīte Cibuļska - vēstures, politikas un tiesību un sociālo zinību skolotāja
 • Mag. Ina Gabrāne - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Rita Starodumova - fizikas un inženierzinību skolotāja
 • Mag. Aina Jurdža - sākumskolas, teātra mākslas skolotāja
 • Mag. Modris Karpovs - mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Mag. Ilga Kirovaine - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Viktorijs Krišāns - sporta, sports un veselība skolotājs
 • Mag. Lilija Krivteža - sākumskolas skolotāja
 • Olga Labanova - sporta, sports un veselība skolotāja
 • Dr.philol. Karīne Laganovska - vācu valodas skolotāja
 • Lilita Laganovska - vizuālās mākslas skolotāja
 • Mag. Anita Lele - latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Sarmīte Linuža - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Solvita Ločmele - latviešu valodas, literatūras un svešvalodas (angļu) skolotāja
 • Mag. Helēna Ļebedeva - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Agnese Medne - interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Antoņina Nalivaiko - matemātikas skolotāja
 • Ilona Streļče - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Valentīna Tuče - bioloģijas, dabaszinību un ķīmijas skolotāja
 • Mag. Ludmila Urtāne - matemātikas un fizikas skolotāja
 • Mag. Ilga Voite - matemātikas, programmēšanas un informātikas skolotāja
 • Mag. Vija Zelča - dabaszinību, ģeogrāfijas, sociālo zinību un veselības mācības skolotāja
 • Ligita Žukovska - mūzikas skolotāja

Kārsavas vidusskolas interešu izglītības skolotāji


 • Mag. Biruta Anisimova - interešu izglītības skolotāja
 • Valentīna Kirsanova - interešu izglītības skolotāja
 • Olga Labanova - interešu izglītības skolotāja
 • Agnese Medne - interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Anita Lele - interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Ilga Voite - interešu izglītības skolotāja
 • Ligita Zukovska - interešu izglītības skolotāja

Atbalsta personāls


 • Ilona Cibuļska - bibliotekāre
 • Mag. Aina Jurdža - speciālais pedagogs
 • Mag. Lilija Krivteža - logopēds
 • Lolita Lipska - internāta, dienesta viesnīcas skolotāja
 • Mag. Ilona Sutra - psihologs
 • Mag. Vaira Šicāne - pedagogs karjeras konsultants