Skaitļi un fakti 2019./2020. māc. g.


Kārsavas vidusskolā mācības uzsāka 264 izglītojamie, kopā 20 klašu komplekti.

1.- 6.klasēs mācās 154 skolēni (1.a un 1.b klasēs- 24 skolēni);

7.-9.klasēs mācās 67 skolēni;

10.-12.klasēs mācās 43 skolēni (10.a klasē - 14 skolēni), apgūst vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Skolā darbojas un ir akreditēta speciālās izglītības programma.

Skolā darbojas 20 interešu izglītības programmas.

Skolēniem ir iespēja iesaistīties 303. Kārsavas jaunsargu vienības darbā.

Darbojas pagarinātās dienas grupa.

Skolā strādā 37 skolotāji, t.sk. interešu izglītības programmas vadītāji un atbalsta personāls: logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants

Kārsavas vidusskola piedāvā iespēju bez maksas palikt internātā, brokastis un vakariņas par brīvu.