Projekts “PuMPuRS”

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

2020.-2021. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Kārsavas vidusskolas 4 pedagogi uzsāka sniegt individuālās konsultācijas 10 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās procesā.  Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam skolā semestra sākumā  izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai. Atbalsta plānus sagatavo un uzrauga skolas psiholoģe Ilona Sutra, projekta darbu skolā koordinē direktora vietnieks audzināšanas jomā Ludmila Oļipova.

Projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Tas ir liels atbalsts skolēniem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt patstāvīgi.

Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi informē un konsultē vecākus vai aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaista vecākus vai aizbildņus, speciālistus pedagoģiskajā procesā. Tiek meklēts komplekss risinājums, lai savlaicīgi  sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo.

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolā L.Oļipova