Direktors Staņislavs Katkevičs

29.09.1930. – 10.10.2017.

2017. gada 10.oktobrī mūžībā devies ilggadējais Kārsavas vidusskolas direktors Staņislavs Katkevičs.

Staņislavs Katkevičs dzimis 1930.gada 29.septembrī Ludzas rajona Ciblas pagasta Voitu sādžā kā ceturtais bērns sešu bērnu lielā zemnieku ģimenē. Māte – Mihalina Trukšāne, tēvs – Julians Katkevičs. Tēvs kritis karā 1944.gada 18.augustā.

1939.gadā Staņislavs uzsāka mācības Ciblas pamatskolā. Būdams jaunāko klašu skolnieks, vasarās viņš strādāja kā gans, pēckara gados jaunietis veica visus darbus piemājas saimniecībā un no 1948.gada bija kolhoza “Dzimtene” pastnieks. 1950.gadā viņš pabeidza Ciblas vidusskolu un tajā pašā gadā ar kori piedalījās savos pirmajos Dziesmu svētkos Rīgā. Šajā pašā gadā sekmīgi nokārtoja iestājeksāmenus Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā. 1954.gadā Staņislavs Katkevičs absolvēja Pedagoģiskā institūta Dabaszinātņu fakultāti un ieguva bioloģijas un ķīmijas skolotāja specialitāti, 1.augustā viņu iecēla par Kārsavas 1.vidusskolas direktoru. Vienlaicīgi skolas direktors visus darba gadus skolēniem mācīja ķīmiju. Viņš bija atzīts metodiķis – vairāk kā 40 gadus Staņislavs Katkevičs vadīja Ludzas rajona ķīmijas skolotāju metodisko apvienību.

No 1962.g. līdz 1992.gadam viņš vadīja divplūsmu skolu Kārsavā. Viņa vadībā skolā tika izveidota kabinetu sistēma, par kuru tika piešķirts viens no tā laika lielākajiem apbalvojumiem – Goda zīme. Labiekārtota 1961.gadā uzceltās skolas apkārtne. Kopš 60.gadiem, pateicoties direktora interesei par daiļdārzniecību, skolas apkārtne ir vissakoptākā visā pilsētā un Kārsavas novadā. Skolas teritorija ir gandrīz 6 ha.

Sākoties latviešu tautas trešajai Atmodai, viņš uzklausīja tautfrontiešu domas par divplūsmu skolas sadalīšanu. Pilsētā izveidojās Kārsavas 1.vidusskola ar apmācību latviešu valodā un Kārsavas 2.vidusskola ar apmācību krievu valodā. Tas notika korekti, Kārsavas iedzīvotāju lielākajā daļā skolas kolektīvs un direktors guva pilnīgu atbalstu. 1992.gada 1.septembrī Staņislavs Katkevičs sāka vadīt Kārsavas 1.vidusskolu, kurai 1999.gadā tika atjaunots vēsturiskais nosaukums – Kārsavas pilsētas ģimnāzija.

Būdams skolas direktors, viņš darīja visu, lai skolā attīstītos mākslinieciskā pašdarbība. Gan skolotāji – koru, vokālo ansambļu un deju kolektīvu vadītāji-, gan skolēni, kuri dziedāja koros, dejoja tautiskos deju kolektīvos, saņēma direktora atbalstu. Kopā ar skolēniem Staņislavs Katkevičs piedalījās visos skolēnu Dziesmu un deju svētkos.

Arī paša Staņislava Katkeviča dzīve nebija iedomājama bez dziesmas. Korī viņš dziedāja 57 gadus – no 1945.g. līdz 2002.gadam. Jau skolas gados viņš aktīvi apmeklēja kora nodarbības, kā arī dejoja tautiskās dejas un piedalījās dažādās sporta sacensībās. Arī studēdams augstskolā, viņš dziedāja studentu korī un dejoja tautas deju kolektīvā, bet, būdams skolas direktors, dziedāja Ludzas rajona skolotāju korī. Direktors piedalījās visos rajona un novada skolotāju koru koncertos. Pēdējā uzstāšanās kopā ar kori bija 2001.gadā.

2004.gada 1.augustā apritēja 50 gadi kopš pirmās darba dienas direktora amatā. Staņislava Katkeviča darba mūžs ir nozīmīgs ieguldījums izglītības un kultūras darbā, kas novērtēts ar daudziem valsts un pašvaldības apbalvojumiem. Šajā gadā notika Kārsavas pilsētas ģimnāzijas un Kārsavas 2. vidusskolas apvienošana, izveidojot Kārsavas vidusskolu, kurā apmācības notika latviešu valodā. Pēc nostrādātajiem 53 gadiem 2007.gada 7.janvārī Staņislavs Katkevičs noslēdza savas darba gaitas skolā. Viņš pārcēlās uz dzīvi Rēzeknē pie savas māsas Zinaīdas, kur arī dzīvoja līdz aiziešanai mūžībā.