Dabaszinātņu projekts

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kārsavas vidusskolā”

Vienošanās Nr.2009/0076/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/086

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Kārsavas vidusskolā plānots veikt šādas aktivitātes:

  • Telpu remonts;
  • Iekārtu, aprīkojuma, piederumu, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana dabaszinātņu un matemātikas izglītības programmu īstenošanai
  • Materiāli tehniskās bāzes izveide;
  • Mēbeļu iegāde un papildus aprīkojuma un inventāru iegāde.

Projekta ietvaros paredzēts šos darbus veikt 4 mācību kabinetos (ķīmija, fizika, bioloģija un matemātika).Projekts uzsākts 2009.gada 2. jūnijā.Atbilstoši Vispārējo vidējo izglītības iestāžu dabaszinātņu kabinetu mācību aprīkojuma sarakstam tiks iegādātas iekārtas, piederumi un aprīkojums. Tiks iegādāti skolēnu un skolotāju krēsli, galdi, laboratorijas galdi un skapji aprīkojuma glabāšanai.Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Kārsavas pilsētā. Projekta specifiskais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Kārsavas vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktvitātes 3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros. Sīkāka informācija par ERAF pieejama mājaslapā www.esfondi.lv .

12.07.2009.

Uzsākti kabinetu renovācijas darbi.2009. gada jūlija sākumā tiek uzsākti remontdarbi dabaszinību un matemātikas kabinetos un laboratorijā. Saskaņā ar vērtēšanas kritēriju – zemākā cena bez PVN, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu uzaicināt slēgt līgumu SIA „Argo Grupa”, kas piedāvāja darbus veikt par 8100,79 LVL. Telpās plānots atremontēt griestus, izklāt linoleju, sienas krāsot. Remontdarbus plānots beigt septembrī, kad notiks mēbeļu uzstādīšana.

06.07.2009.

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par firmu, kas projekta ietvaros piegādās papildaprīkojumu. Firma „Lielvārds” piegādās papildaprīkojumu par 9319,18LVL

02.09.2009.

27.08.2009. iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka mēbeles projekta ietvaros piegādās SIA „MKLA” par summu 7082,93LVL

29.10.2009.

Noslēgušies remontdarbi kabinetos un mēbeļu uzstādīšana

Noslēgušies dabaszinību un matemātikas kabinetu renovācijas un mēbeļu uzstādīšanas darbi. Skolēnu un skolotāju rīcībā nodotas četras telpas ar modernām, atraktīvām, funkcionālām mēbelēm, fizikas un ķīmijas kabinetos.Projekta vadītājs Edgars Puksts.